Adresas: 
Pylimų k., Vievio sen., Elektrėnų sav.
Tel.: 528-63157

El. paštas: 
Pylimupradine@gmail.com

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Elektrėnų sav.
Ugdymo programos

Vaikų ugdymas vyksta pagal bendrąsias priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programas, patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147, Priešmokyklinio ugdymo standartus, Pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir išsilavinimo standartus, patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu ISAK-1015,  Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo bendrąja programa.

 

Neformalusis ugdymas Mokyklos tarybai pritarus, neformaliojo ugdymo valandos paskirstomos atsižvelgiant į moksleivių poreikius, skirtus biudžetinius asignavimus, neformaliojo ugdymo organizavimo tradicijas, mokytojų kvalifikaciją bei sugebėjimus, tikslingumą. Būreliai mokinių laisvai pasirenkami. Iki rugsėjo 5 d. moksleiviai apsisprendžia, kiek ir kokiai mokyklos siūlomai veiklai jie gali skirti laiko.

 

Vertinant moksleivių pasiekimus, vadovaujamasi ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata” (2004 m.), bei jos pagrindu parengta, įstaigoje galiojančią „Moksleivių vertinimo ir šeimų informavimo veiksmų planas“. Pasiekimams fiksuoti ir įvertinti naudojami klasės dienynai bei pasiekimų knygelės. Tėvams kartą per mėnesį raštu pateikiama informacija apie ugdymo turinį bei moksleivių mokymosi pasiekimus. Moksleivių daromą pažangą ar ugdymo/si sunkumus mokytojos reguliariai aptaria su tėvais ir pačiais moksleiviais individualių susitikimų metu (pagal būtinybę, bet ne mažiau kaip du kartus per metus).